Luận án Đánh giá hàm lượng Cu, Pb trong trầm tích tại cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác động của pH, độ mặn và ảnh hưởng của chúng lên phôi, ấu trùng hàu Crassostrea Gigas

Hàm lượng chất ô nhiễm Cu, Pb trong trầm tích cửa sông ở Việt Nam
Kim loại nặng Cu, Pb được xem như là chất gây ô nhiễm độc hại nghiêm trọng
và có nhiều tài liệu nghiên cứu liên quan minh chứng sự tích lũy của chúng trong
trầm tích ở Việt Nam, (Bảng 1.2).
Kết quả thu thập từ các nghiên cứu trước đó cho thấy trầm tích một số vùng
sông và cửa sông Việt Nam vượt quy chuẩnViệt Nam QCVN 43-2017 (QCVN 43-
2017 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và chất lượng trầm tích) và SQG - EPA (Bảng
1.2). Cụ thể, cho thấy ô nhiễm Cu một số vị trí trên sông Tô Lịch và sông Nhuệ theo
nghiên cứu của Hương và cộng sự đã vượt quy chuẩn Việt Nam [30], khi so sánh với
SQG - EPA thì hầu hết đều vượt ngưỡng an toàn cho môi trường nước. Đối với Pb
thì hầu hết các khu vực ở phía Bắc đều vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt
Nam và SQG - EPA.
Các kết quả về hàm lượng Cu, Pb cũng dao động lớn ở các con sông, ở trong
cùng một con sông, Bảng 1.2. Đặc biệt vùng cửa sông Sài Gòn – Đồng Nai có các
nghiên cứu trên sông Thị Vải cũng rất khác nhau dao động 12,1-98,4 mg/kg cho Cu,
2,02-12,03 mg/kg cho Pb [31], tương tự như trên sông Sài Gòn. 
pdf 157 trang phubao 24/12/2022 2340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Đánh giá hàm lượng Cu, Pb trong trầm tích tại cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác động của pH, độ mặn và ảnh hưởng của chúng lên phôi, ấu trùng hàu Crassostrea Gigas", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfluan_an_danh_gia_ham_luong_cu_pb_trong_tram_tich_tai_cua_son.pdf
 • pdf2022-11-30-QD cap HV Nguyen Van Phuong.pdf
 • pdfNguyen Van Phuong - Dong gop moi TA.pdf
 • pdfNguyen Van Phuong - Dong gop moi TV.pdf
 • pdfNguyen Van Phuong - Tom tat tieng Anh.pdf
 • pdfNguyen Van Phuong - Tom tat tieng Viet.pdf
 • docxNHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 25-2-2021.docx

Nội dung text: Luận án Đánh giá hàm lượng Cu, Pb trong trầm tích tại cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác động của pH, độ mặn và ảnh hưởng của chúng lên phôi, ấu trùng hàu Crassostrea Gigas

 1. 116 [18] S. L. Simpson and G. E. Batley, "Predicting Metal Toxicity in Sediments: A Critique of Current Approaches," Integrated Environmental Assessment and Management, 3(1), 18-31, 2007. [19] C. D. Poi, L. Evariste, A. Serpentini, and M. P. Halm-Lemeille, "Toxicity of five antidepressant drugs on embryo–larval development and metamorphosis success in the Pacific oyster, Crassostrea gigas," Environmental Science and Pollution Research, 21(23), 13302-13314, 2014. [20] A. Geffard, H. Edouard, G. Olivier, and J.-C. Amiard, "Relationships between metal bioaccumulation and metallothionein levels in larvae of Mytilus galloprovincialis exposed to contaminated estuarine sediment elutriate," Marine Ecology Progress Series, 233, 131–142, 2002. [21] E. Ebah, I. Tersagh, and G. C. Okpokwasili, "Studies on Seasonal Variation and Effect of Heavy Metal Pollution on Microbial Load of Marine Sediment," American Journal of Marine Science, 4(1), 4-10, 2016. [22] A. E. Duncan, N. d. Vries, and K. B. Nyarko, "Assessment of Heavy Metal Pollution in the Sediments of the River Pra and Its Tributaries," Water, Air, and Soil Pollution, 229(8), 271-281, 2018. [23] X. Liu, D. Li, and G. Song, "Assessment of heavy metal levels in surface sediments of estuaries and adjacent coastal areas in China," Frontiers of Earth Science, 11(1), 85–94, 2016. [24] F. Xu, C. Yingchang, Z. Liu, and L. Qiu, "Assessment of heavy metal contamination in urban river sediments in the Jiaozhou Bay catchment, Qingdao, China," Catena, 150, 9-16, 2017. [25] K. M. Mohiuddin, H. M. Zakir, K. Otomo, S. Sharmin, and N. Shikazono, "Geochemical distribution of trace metal pollutants in water and sediments of downstream of an urban river," Environmental Science & Technology, 7(1), 17–28, 2010. [26] K.-T. Kim, E. S. Kim, K. Ra, and J. K. Kim, "Distribution of Heavy Metals in the Surface Sediments of the Han River and its Estuary, Korea," Journal of Coastal Research, 64, 903-907, 2011.
 2. 118 To Lich River in inner Hanoi, Vietnam," Environmental Earth Sciences, 73, 3925–3936, 2014. [36] P. T. Dương and H. T. K. Trâm, "Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông Mê kông," Tạp Chí Khoa Học ĐHSP Tphcm, 9(75), 119-129, 2015. [37] P. T. T. Nga, A. Pulkownik, and R. T. Buckney, "Assessment of heavy metals in sediments and aquatic organisms in West Lake (Ho Tay), Hanoi, Vietnam," Lakes & Reservoirs: Research and Management, 12, 285-294, 2007. [38] T. T. A. Nguyễn and K. G. Nguyễn, "Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng của trầm tích bãi triều cửa sông vùng Vịnh Tiên yên - Hà cối, Quảng ninh," Tạp chí Địa chất, 293(3-4), 1-10, 2006. [39] T. T. H. Nguyen, et al., "Assessment of heavy metal pollution in Red River surface sediments, Vietnam," Marine Pollution Bulletin, 113(2), 513–519, Aug. 2016. [40] N. T. Tue, A. Amano, D. Q. Tran, and H. Hamaoka, "Historical Profiles of Trace Element Concentrations in Mangrove Sediments from the Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam," Water Air Soil Pollut, 223, 1315–1330, 2012. [41] T. T. Bùi, T. H. H. Nguyễn, and Đ. N. Lê, "Nghiên cứu xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd trong loài hến (Corbicula sp.) và trầm tích sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh," Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Trái đất và Môi trường, 34(3), 1-3, 2018. [42] Wisconsin Department of Natural Resources, "Consensus- Based Sediment Quality Guidenlines," Wisconsin Department of Natural Resources, 2003. [43] D. S. McLusky and M. Elliott, The Estuarine Ecosystem: Ecology, Threats and Management. New York: Oxford University Press, 2004. [44] C. Zhang, et al., "Effects of sediment geochemical properties on heavy metal bioavailability," Environment International, 73, 270-281, 2014.
 3. 120 Environment, University Of Nice Sophia Antipolis, University Of Nice Sophia Antipolis, 2014. [54] D. D. MacDonald, "Volume 1 - Development and Evaluation of Sediment Quality Assessment Guidelines," in Approach to the Assessment of Sediment Quality in Florida Coastal Waters. Florida Department of Environmental Protection Office of Water Policy, 1994. [55] S. R. Taylor, "Abundance of chemical elements in the continental crust: a new table," Geochimica et Cosmochimica Acta, 28(8), 1273-1285, Aug. 1964. [56] P. Chakraborty, S. Chakraborty, D. D. Ramteke, and N. N. Bejugam, "Changes in metal contamination levels in estuarine sediments around India: An assessment," Marine Pollution Bulletin, 78(1-2), 15-25, 2014. [57] K. K. Turekian and K. H. Wedepohl, "Distribution of the Elements in Some Major Units of the Earth's Crust," Geological Society of America Bulletin, 72, 175-192, 1961. [58] L. Hakanson, "An ecological risk index for aquatic pollution control.a sedimentological approach," Water Research, 14(8), 975-1001, 1980. [59] D. L. Tomlinson, C. R. Harris, J. Wilson, and D. W. Jeffrey, "Problems in thAssessment of heavy-metal levels in estuaries and the formation of a pollution index," Helgoländer Meeresuntersuchungen, 33(1), 566-575, Mar. 1980. [60] P. Vineis, Q. Chan, and A. Khan, "Climate change impacts on water salinity and health," Epidemiology and Global Health, 1(1), 5–10, 2011. [61] L. Kiaune and N. Singhasemanon, "Pesticidal Copper (I) Oxide: Environmental Fate and Aquatic Toxicity," Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 213, 1-26, 2011. [62] L. J. A. Gerringa, J. v. d. Meer, and G. Cauwet, "Complexation of copper and nickel in the dissolved phase of marine sediment slurries," Mar Chem, 36(1- 4), 51–70, 1991.
 4. 122 [73] S. C. H. Mary, D. Bhuvaneswari, and R. Anandan, "Biochemical and histopathological studies on lead nitrate induced toxicity in fresh water fish grass carp (Ctenopharyngodon Idella)," European Journal of Experimental Biology, 5(11), 24-30, 2015. [74] U. Forstner and G. T. Wittmann, Metal Pollution in the Aquatic Environment. NewYork: Springer - Verlag, 1983. [75] I. Riba, E. García-Luque, J. Blasco, and T. A. DelValls, "Bioavailability of heavy metals bound to estuarine sediments as a function of pH and salinity values," Chemical Speciation and Bioavailability, 15(4), 101-114, 2003. [76] M. Wojtkowska, JanBogacki, and AnnaWiteska, "Assessment of the hazard posed by metal forms in water and sediments," Science of the Total Environment, 551–552, 387–392, 2016. [77] J. A. Acosta, K. Kalbitz, B. Jansen, A. Faz, and S. Martínez-Martínez, "Salinity increases mobility of heavy metals in soils," Chemosphere, 85(8), 1318–1324, 2011. [78] X. Yang and Z.-L. Wang, "Distribution of Dissolved, Suspended, and Sedimentary Heavy Metals along a Salinized River Continuum," Coastal Research, 33(5), 1189-1196, 2017. [79] A. Paschke, P. Morgenstern, and R. Wennrich, "Comparison of 24 h and longterm pHstat leaching tests for metal mobilization from solid matrices," Acta Hydrochimica et Hydrobiologica, 27(4), 223–229, 1999. [80] V. Cappuyns and R. Swennen, "The application of pHstat leaching tests to assess the pH-dependent release of trace metals from soils, sediments and waste materials," Water Air Soil Pollut, 158(1), 185–195, 2008. [81] Y. Huang, D. Zhang, S. Y. Zhihua Xu, Y. Li, and L. Wang, "Effect of overlying water pH, dissolved oxygen and temperature on heavy metal release from river sediments under laboratory conditions," Archives of Environmental Protection, 43(2), 28–36, 2017. [82] CEN/TS 14429, "Characterization of waste – Leaching behaviour test – Influence of pH on leaching with initial acid/base addition," 2005.
 5. 124 [92] F. Galgani, G. Jean-louis, S. Jocelyn, and L. Thierry, "Assessment of the environmental quality of French Continental Mediterranean lagoons with oyster embryo bioassay," Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 57(3), 540-551, Oct. 2009. [93] US. EPA, "Methods for Assessing the Toxicity of Sediment-associated Contaminants with Estuarine and Marine Amphipods," 1994. [94] C. Losso, et al., "Evaluation of surficial sediment toxicity and sediment physico-chemical characteristics of representative sites in the Lagoon of Venice (Italy)," Journal of Marine Systems, 51(1-4), 281-292, 2004. [95] F. Quiniou, G. Damiens, M. Gnassia-Barelli, and A. Geffard, "Marine water quality assessment using transplanted oyster larvae," Environment International, 31(1), 27-33, 2007. [96] P. Chapman, et al., "An international comparison of sediment toxicity tests in the North Sea," MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES, 91, 253-264, 1992. [97] OECD, est No. 233: Sediment-Water Chironomid Life-Cycle Toxicity Test Using Spiked Water or Spiked Sediment, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2. Paris: OECD, 2010. [98] J. Thain, "Biological effects of contaminants: Oyster (Crassostrea gigas) embryo bioassay," in , Copenhagen, Denmark., 1991, p. 12. [99] J. Thain, "Use of the oyster Crassostrea gigas embryo bioassay on water and sediment elutriate samples from the German Bight," Marine Ecology Progress Series, 91, 211-213, 1992. [100] C. M. Hutchins, P. R. Teasdale, S. Y. Lee, and S. L. Simpson, "Influence of sediment metal spiking procedures on copper bioavailability and toxicity in the estuarine bivalve indoaustriella lamprelli," Environmental Toxicology and Chemistry, 28(9), 1885-92, 2009. [101] H. L. Phelps and K. A. Warner, "Estuarine sediment bioassay with oyster pediveliger larvae (Crassostrea gigas)," Bull Environ Contam Toxicol., 44(2), 197-204, 1990.
 6. 126 [112] Finney, D.J, Probit analvsis, Third edition. London: Cambridge University Press, 1971. [113] P. Gamain, J. Cachot, P. Gonzalez, and B. Morin, "Combined effects of pollutants and salinity on embryo-larval development of the Pacific oyster, Crassostrea gigas," Marine Environmental Research, 113, 31-38, 2016. [114] Tổng cục môi trường, "Giới thiệu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai," 2011. [115] Cổng thông tin điện tử chính phủ. (2011, Nov.) [Online]. [116] H. N. Nguyen, "The Environment In Ho Chi Minh City," in The Environment in Asia Pacific Harbours. Springer Science & Business Media, 2006, pp. 261- 291. [117] Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Tp HCM, "Hướng dẫn Chuẩn bị Báo cáo Quan trắc môi trường," 2012. [118] N. Oanh and N. Luân. (2011) [Online]. [119] Trúc Bình. (2019, Oct.) cungcau.vn. [Online]. se-duoc-xuat-khau-d186668.html [120] Bộ Khoa học và Công nghệ, "TCVN 6663-15 2004 Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 14: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích," 2004. [121] Ohio EPA, "Sediment Sampling Guide and Methodologies," Division of Surface Water, 2001. [122] D. Rosado, U. J, and M. J, "Application of a new integrated sediment quality assessment method to Huelva estuary and its littoral of influence (Southwestern Spain)," Marine Pollution Bulletin, 98(1-2), 106-114, 2015. [123] S. M. Saeed and I. M. Shaker, "Assessment of heavy metals pollution in water and sediments and their effect on oreochromis niloticus in the northern delta lakes, EGYPT," in 8th International Symposium on Tilapia in Aquaculture 2008, 2008.
 7. 128 [133] E. Burton, I. Phillips, and D. Hawker, "Reactive sulfide relationships with trace metal extractability in sediments from southern Moreton Bay, Australia," Baseline / Marine Pollution Bulletin, 50(5), 589-595, 2005. [134] M. Carrasco, J. Benavente, J. A. López-Ramírez, and F. Lopez-Aguayo, "Assessment of urban and industrial contamination levels in the bay of Cádiz, SW Spain," Marine Pollution Bulletin, 46(3), 335-345, 2003. [135] X. Li, Y. Wang, B. Li, C. Feng, and Y. Chen, "Distribution and speciation of heavy metals in surface sediments from the Yangtze estuary and coastal areas," Environmental Earth Sciences, 69(5), 1537–1547, 2013. [136] Y. Shen, H. Bing, M. Jun, C. Yongshan, and X. Xiuping, "Surface sediment quality relative to port activities: A contaminant-spectrum assessment," Science of the Total Environment, 596–597, 342–350, 2017. [137] W. Salomons, N. M. d. Rooij, H. Kerdijk, and J. Bril, "Sediments as a source for contaminants?," Hydrobiologia, 149(1), 13-30, 1987. [138] S. E. Koukina, N. V. Lobus, V. I. Peresypkin, O. M. Dara, and A. V. Smurov, "Abundance, distribution and bioavailability of major and trace elements in surface sediments from the Cai River estuary and Nha Trang Bay (South China sea, Vietnam)," Estuarine, Coastal and Shelf Science, 198( Part B), 450-460, 2017. [139] M. Zhang, C.-C. Jin, L.-H. Xu, and T. Ding, "Effect of temperature, salinity, and pH on the adsorption of lead by sediment of a tidal river in east China," in International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology, 2012, 1389-1391. [140] E. Strady, J. Némery, V. B. H. Dang, S. Guedron, and Q. T. Dinh, "Baseline seasonal investigation of nutrients and trace metals in surface waters and sediments along the Saigon River basin impacted by the megacity of Ho Chi Minh (Vietnam)," Environmental Science and Pollution Research, 24(4), 3226-3243, 2017.
 8. 130 [151] I. Riba, T. A. N. Delvalls, J. S. M. Forja, and A. G. Mez-Parra, "The influence of ph and salinity on the toxicity of heavy metals in sediment to the estuarine clam ruditapes philippinarum," Environmental Toxicology and Chemistry, 23(5), 1100–1107, 2004. [152] A. Tessier, M. X. Bisson, and P. G. C. Campbell, "Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals," Analytical chemistry, 51(7), 844-852, 1979. [153] Q. Wu and J. Ren, "Study on Heavy Metal Adsorption in Coastal Sediment of the Yellow River Estuary, China," Advanced Materials Research, 201-203, 2540-2543, 2016. [154] C. Begeal, "The Effect of Chloride Ion on Heavy Metal Partitioning and Transport in an Urban Watershed: Patroon Creek, Albany, NY," University at Albany, State University of New York Geology Theses and Dissertations. 9., 2008. [155] S. Noegrohati, "Sorption-Desorption Characteristics Of Heavy Metals And Their Availability From The Sediment Of Segara Anakan Estuary," Indo. J. Chem, 5(3), 236-244, 2005. [156] J. Xie, X. Sun, D. Yang, and R. Cao, "Combined toxicity of cadmium and lead on early life stages of the Pacific oyster, Crassostrea gigas," ISJ - Invertebrate Survival Journal, 14, 210-220, 2017. [157] L. I. Portela, S. Ramos, and A. T. Teixeira, "Effect of salinity on the settling velocity of fine sediments of a harbour basin," Coastal Research, 65(Special), 1188-1193, 2013. [158] A. V. Samani, M. Fakhraee, A. R. Karbassi, and Z. Valikhani, "Effect of dissolved organic carbon and salinity on flocculation process of heavy metals during mixing of the Navrud River water with Caspian Seawater," Desalination and Water Treatment, 54(4), 1-9, 2014. [159] A. R. Karbassi and M. Heidari, "An investigation on role of salinity, pH and DO on heavy metals elimination throughout estuarial mixture," Global J. Environ. Sci. Manage, 1(1), 41-46, 2015.
 9. 132 [169] A. Hegedusova, et al., "Adsorption processes of lead ions on the mixture surface of bentonite and bottom sediments," Bull Environ Contam Toxicol, 97(6), 876–880, 2016. [170] Q. Wu and J. Ren, "Study on Heavy Metal Adsorption in Coastal Sediment of the Yellow River Estuary," Advanced Materials Research, 201-203, 2540- 2543, 2011. [171] N. Ariffin, M. M. A. B. Abdullah, M. R. R. M. A. Zainol, and M. S. Baltatu, "Effect of Solid to Liquid Ratio on Heavy Metal Removal by Geopolymer- Based Adsorbent," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, pp. 1-7. [172] T. S. Anirudhan and S. P. Sasikala, "Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Modeling for the Adsorption of Heavy Metals onto Chemically Modified Hydrotalcite," Indian Journal of Chemical Technology, 17, 247-259, 2010. [173] A. S. Thajeel, "Isotherm, Kinetic and Thermodynamic of Adsorption of Heavy Metal Ions onto Local Activated Carbon ," Aquatic Science and Technology, 1(2), 25, 2013. [174] E. His, I. Heyvang, O. Geffard, and X. d. Montaudouin, "Acomparison between oyster (Crassostrea gigas) and sea urchin (Paracentrotus lividus) larval bioassays for toxicological studies," Water Research, 33(7), 1706-1718, 1999. [175] J. I. Lorenzo, O. C. Nieto, and R. Beiras, "Effect of humic acids on speciation and toxicity of copper to Paracentrotus lividus larvae in seawater," Aquatic Toxicology, 58, 27–41, 2002. [176] S. J. Brooks, T. Bolam, L. Tolhurst, J. Bassett, and J. L. Roche, "Effects of dissolved organic carbon on the toxicity of copper to the developing embryos of the pacific oyster (Crassostrea gigas)," Environmental Toxicology and Chemistry, 26(8), 1756–1763, 2007. [177] M. Martin, K. E. Osborn, P. Billig, and N. Glickstein, "Toxicities of Ten Metals to Crassostrea g/gas and Mytilus edulis Embryos and Cancer magister Larvae," Marine Pollution Bulletin, 12(9), 305-308, 1981.
 10. 134 PL Hình ảnh 3. Thu mẫu trầm tích tại vị trí cửa sông Soài Rạp PL Hình ảnh 4. Khảo sát ảnh hưởng pH đến quá trình giải phóng Cu, Pb trong trầm tích PL Hình ảnh 5. Tách vỏ Hàu và lọc bộ phận sinh dục hàu
 11. 136 PL Hình ảnh 7. Trứng, tinh trùng sử dụng cho thử nghiệm độc chất (Ảnh chụp tại PTN Viện KHCN & QLMT) PL Hình ảnh 8. Tinh trùng bám vào trứng
 12. 138 PL Hình ảnh 12. Phôi chết sau 24h khi tiếp xúc với độc chất Cu (Ảnh chụp tại PTN Viện KHCN & QLMT) PL Hình ảnh 13. Ấu trùng hình chữ D và biến dị khi tiếp xúc với Pb PL Hình ảnh 14. Phôi bị phân hủy khi tiếp xúc với Pb
 13. 140 PL Bảng 2. Ảnh hưởng của độ mặn lên % Pb giải phóng khỏi trầm tích cửa sông Soài Rạp Độ Pb phân tích, mg/L % Pb giải phóng Mẫu mặn, ‰ Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB SD 5 0,030 0,034 0,03475 0,72 0,83 0,84 0,79 0,13 10 0,048 0,04456 0,048 1,15 1,07 1,15 1,13 0,10 15 0,064 0,0656 0,0618 1,54 1,58 1,49 1,53 0,09 SR3 20 0,080 0,076 0,0844 1,92 1,83 2,03 1,93 0,20 25 0,090 0,089236 0,0924 2,16 2,15 2,22 2,18 0,08 30 0,104 0,1082 0,1176 2,50 2,60 2,83 2,64 0,33 35 0,128 0,134 0,121458 3,08 3,22 2,92 3,07 0,30 5 0,060 0,065 0,067 1,41 1,52 1,57 1,50 0,17 10 0,07 0,076 0,0698 1,64 1,77 1,63 1,68 0,16 15 0,074 0,080 0,07258 1,73 1,86 1,70 1,77 0,17 SR5 20 0,079 0,078 0,083 1,85 1,83 1,94 1,88 0,12 25 0,080 0,085 0,078283 1,87 1,99 1,83 1,90 0,17 30 0,087 0,084 0,089 2,04 1,96 2,08 2,03 0,12 35 0,100 0,106 0,10646 2,34 2,49 2,49 2,44 0,18 5 0,060 0,066 0,061255 1,43 1,57 1,46 1,49 0,15 10 0,072 0,068 0,073216 1,71 1,62 1,74 1,69 0,13 15 0,090 0,092 0,0874 2,14 2,19 2,08 2,14 0,11 SR7 20 0,096 0,093 0,1 2,29 2,21 2,38 2,29 0,17 25 0,1 0,1082 0,099 2,38 2,58 2,36 2,44 0,24 30 0,108 0,1088 0,0986 2,57 2,59 2,35 2,50 0,27 35 0,116 0,1105 0,0999 2,76 2,63 2,38 2,59 0,39
 14. 142 PL Bảng 4. Ảnh hưởng của pH lên % Pb giải phóng khỏi trầm tích cửa sông Soài Rạp Pb phân tích, mg/L % Pb giải phóng khỏi trầm tích Mẫu pH Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB SD 2,0 0,420 0,440 0,475 10,10 10,58 11,42 10,70 0,67 4 0,050 0,056 0,06 0,04 0,03 1,44 0,50 0,81 6,0 0,02 0,026 0,018 0,01 0,009 0,43 0,15 0,24 SR3 8 0,020 0,026 0,0244 0,02 0,012 0,59 0,21 0,33 10,0 0,020 0,024 0,024 0,02 0,012 0,58 0,20 0,32 12,0 0,020 0,018 0,0176 0,01 0,010 0,42 0,15 0,24 2,0 0,480 0,500 0,458 11,24 11,71 10,73 11,23 0,49 4 0,060 0,065 0,070 1,41 1,52 1,64 1,52 0,12 6,0 0,02 0,026 0,026 0,47 0,60 0,60 0,56 0,08 SR5 8 0,020 0,025 0,026 0,47 0,59 0,60 0,56 0,08 10,0 0,020 0,026 0,030 0,47 0,61 0,70 0,60 0,12 12,0 0,020 0,030 0,028 0,47 0,70 0,66 0,61 0,13 2,0 0,340 0,380 0,39 0,26 9,05 9,29 6,20 5,14 4 0,060 0,064 0,0646 0,04 1,53 1,54 1,04 0,86 6,0 0,020 0,026 0,0255 0,02 0,62 0,61 0,41 0,34 SR7 8 0,020 0,020 0,0216 0,01 0,48 0,51 0,33 0,28 10,0 0,020 0,047 0,044 0,03 1,12 1,05 0,73 0,61 12,0 0,020 0,063 0,072 0,05 1,50 1,71 1,09 0,91
 15. 144 PL Bảng 7. Động học hấp phụ Cu2+ lên trầm tích Times C0 C(mg/L) C(mg/L) C(mg/L) q(mg/g) q(mg/g) q(mg/g) ( h) (mg/L) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1 66,7 0,084 0,094 0,089 0,66616 0,66606 0,66611 2 66,7 0,083 0,079 0,081 0,66617 0,66621 0,66619 4,3 66,7 0,074 0,078 0,076 0,66626 0,66622 0,66624 6 66,7 0,073 0,077 0,075 0,66627 0,66623 0,66625 12 66,7 0,07 0,074 0,072 0,6663 0,66626 0,66628 18 66,7 0,07 0,07 0,07 0,6663 0,6663 0,6663 PL Bảng 8. Động học hấp phụ Pb2+ lên trầm tích Times C0 C(mg/L) C(mg/L) C(mg/L) q(mg/g) q(mg/g) q(mg/g) ( h) (mg/L) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1 3333,3 463,630 440,45 486,81 28,6967 28,92852 28,46489 2 3333,3 308,620 293,19 324,05 30,2468 30,40111 30,09249 4 3333,3 196,539 186,71 206,37 31,36761 31,46588 31,26934 6 3333,3 100,750 95,71 105,79 32,3255 32,37588 32,27513 12 3333,3 68,000 66,50 73,50 32,653 32,668 32,598 16,5 3333,3 72,750 69,11 76,39 32,6055 32,64188 32,56913 18,5 3333,3 70,500 66,98 74,03 32,628 32,66325 32,59275